การเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนด้วยตนเอง

ครูผู้สอนจำเป็นต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การได้ ไปหาความรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ถือเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงภายนอกห้องเรียนปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มิได้อยู่แต่ตามในโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น การจัดกิจกรรม Walk Rally และกิจกรรมทัศนะศึกษา จึงเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงภายนอกห้องเรียน และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นผู้มีความเมตตา รักษาสิ่งแวดล้อม และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนอกห้องเรียน

Advertisements