การบริหารจัดการในชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21

แนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21นักการศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับ ทฤษฏีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivist Learning) โดยเชื่อว่า “ความรู้เกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ที่เป็นของตนเองขึ้นมาจากความรู้ที่มีอยู่เดิมหรือจากความรู้ที่ได้รับเข้ามาใหม่”

คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21

– มีความรู้ในเนื้อหาสาระที่สอนอย่างลึกซึ้ง
– มีความรู้และเชี่ยวชาญในการสอน
– สามารถพัฒนาหลักสูตรได้
– วางแผนการสอนและแบบเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
– มีการคิดค้น ดำเนินการสอนที่ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้
– ให้นักเรียนเรียนรู้จากการสืบเสาะหาความรู้
– ช่วยให้นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของวิทย์ คณิตและเทคโนโลยี
– เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาเจตคติทักษะต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผุ้เรียนมีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

Advertisements